REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

1. [Postanowienia ogólne]
  1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter („Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia Usługi Newsletter drogą elektroniczną przez MAKO STORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-561), przy ul. Mokotowskiej 14, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000611282, posiadającą NIP: 7010564707, numer REGON: 364139546, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, adres e-mail: sklep@mako-store.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 501 169 130 – opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora („MAKO”).
  2. Usługa Newsletter polega na cyklicznym przesyłaniu przez MAKO na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail), drogą elektroniczną, wiadomości e-mail zawierających informacje o marce MAKO, o nowych produktach, aktualnych ofertach specjalnych w sklepie internetowym MAKO dostępnym w domenie mako-store.pl (w tym promocjach, rabatach), a także konkursach, wydarzeniach związanych z promocją produktów oferowanych przez MAKO i innych wyjątkowych ofertach („Usługa Newsletter”).
  3. Usługa Newsletter umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera i jest świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
  4. Z Usługi Newsletter może korzystać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Usługobiorca”).
  5. Usługa Newsletter jest świadczona na wyraźne żądanie Usługobiorcy.
  6. Usługa Newsletter jest bezpłatna – MAKO nie pobiera od Usługobiorców żadnych opłat za świadczenie Usługi Newsletter.
  7. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi „Newsletter” należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
  2. [Wymagania techniczne]

   Do korzystania z Usługi Newsletter konieczne są:

   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne lub mobilne z dostępem do sieci Internet,
   2. posiadanie czynnej (ważnej/aktywnej) i prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej (e-mail),
   3. posiadanie standardowego systemu operacyjnego,
   4. posiadanie standardowej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 30.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 28.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
   5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
   3. [Zasady korzystania z Usługi Newsletter]
    1. W celu zamówienia Usługi Newsletter Usługobiorca powinien wykonać kolejno następujące czynności:
    2. Wypełnić prawidłowo formularz na stronie internetowej mako-store.pl („Serwis”) w oknie zapisu na Newsletter:
    3. w pole o nazwie „e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera,
    4. należy zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a;
    5. Kliknąć przycisk „Zapisz się”. Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony do formularza, wysłana zostanie wiadomość e-mail zawierająca link aktywacyjny potwierdzający zapis na Newsletter;
    6. Kliknąć w otrzymany link aktywacyjny nadesłany przez MAKO na adres e-mail podany przez Usługobiorcę aby potwierdzić subskrybcję Newslettera. Czynność ta potwierdza poprawność podanego adresu e-mail oraz wolę dodania adresu e-mail Usługobiorcy do listy dystrybucyjnej Usługi Newsletter. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje uruchomienie świadczenia Usługi Newsletter. Od tej chwili, na podany adres e-mail przesyłane będą przez MAKO treści kolejnych edycji Usługi Newsletter. Brak kliknięcia wskazanego przycisku w ciągu 2 godzin powoduje wygaśnięcie linku aktywacyjnego – zamówienie Usługi Newsletter nie dochodzi do skutku.
    7. Podanie przez Usługobiorcę w Serwisie w oknie zapisu na Newsletter swojego adresu e-mail oznacza zgodę Usługobiorcy na otrzymywanie na podany adres e-mail Newslettera dostarczanego przez MAKO, w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
    8. Usługobiorca udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w 1 ust. 2.
    9. Podany przez Usługobiorcę adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji Usługobiorcy. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do Usługobiorcy. Usługobiorca zobowiązany jest do podania MAKO wyłącznie prawdziwych, aktualnych danych Usługobiorcy.
    10. Newslettery przesyłane są przez MAKO w określonych odstępach czasowych w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w procesie zapisu na Newsletter.
    11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi Newsletter w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
    12. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Usługi Newsletter, na terenie całego świata. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługobiorcy stanowić może naruszenie prawa.
    4. [Czas trwania usługi]
     1. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony od momentu zapisania się przez Usługobiorcę na Newsletter do momentu rezygnacji przez Usługobiorcę z Usługi Newsletter lub wypowiedzenia Usługi Newsletter przez MAKO.
     2. Korzystanie z Usługi Newsletter rozpoczyna się po kliknięciu w link aktywujący Usługę Newslettera.
     3. Usługobiorca może w każdym czasie i bez podania przyczyny zrezygnować z subskrypcji Newslettera MAKO (wypisać się z Usługi Newsletter) klikając w link rezygnacji z subskrypcji (dezaktywacyjny) zawarty w dowolnym Newsletterze MAKO lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez MAKO natychmiastowo. Z chwilą rezygnacji, Usługa Newslettera zostanie całkowicie wyłączona. Wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera nie wpływa na zgodność z prawem czynności, której dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
     4. MAKO może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi Newsletter za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
     5. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez MAKO wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
     6. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
     7. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy niniejszego Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez MAKO dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych niniejszym Regulaminem.
     8. MAKO może zakończyć świadczenie Usługi Newsletter za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić Usługobiorcy dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty) narusza postanowienia 3 ust. 4 oraz ust. 6 niniejszego Regulaminu.
     9. Usunięcie adresu e-mail z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację na stronie.
     10. MAKO swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 4 oraz 5 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do Usługi Newsletter.
     5. [Dane osobowe]
      1. MAKO jest administratorem danych osobowych w postaci adresu e-mail wprowadzonego przez Usługobiorcę w procesie dokonywania zapisu na korzystanie z Usługi Newsletter.
      2. Dane są przetwarzane przez MAKO w celu świadczenia przez MAKO Usługi Newsletter.
      3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania przez MAKO Usługi Newsletter.
      4. Dane osobowe są przetwarzane przez MAKO zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją Usługi Newsletter.
      5. MAKO zapewnia, że wypełnia wszelkie obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych i ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, MAKO wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
      6. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes MAKO, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na cyklicznej wysyłce do Usługobiorcy, drogą elektroniczną, zamówionego przez Usługobiorcę Newslettera, na podany adres e-mail Usługobiorcy.
      7. Usługobiorca w każdej chwili może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i możliwość ich poprawiania, wydania ich kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
      8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu MAKO, jednak nie dłużej niż do czasu rezygnacji przez Usługobiorcę z subskrypcji Newslettera MAKO (wypisania się z Usługi Newsletter) lub do momentu złożenia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.
      9. Klient został poinformowany i akceptuje, że adres poczty elektronicznej udostępniony jest na rzecz MAKO w procesie zapisu na Usługę Newsletter przez Usługobiorcę dla zapewnienia możliwości przesyłania Usługobiorcy przez MAKO drogą elektroniczną komunikatów bezpośrednio związanych z Usługą Newsletter dostarczaną przez MAKO. Usługobiorca został poinformowany i akceptuje, że adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas zapisu na Newsletter udostępniony jest na rzecz MAKO celem przesyłania Usługobiorcy przez MAKO drogą elektroniczną subskrybowanego Newslettera.
      10. Kontakt z MAKO w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: info@mako-store.pl lub adres korespondencyjny: MAKO STORE Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”).
      11. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym praw przysługujących Usługobiorcy na podstawie RODO określa Polityka Prywatności, której treść dostępna jest na stronie: https://mako-store.pl/pages/polityka-prywatnosci
      6. [Postępowanie reklamacyjne]
       1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z Usługą Newsletter w formie reklamacji.
       2. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy zgłaszać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail MAKO: sklep@mako-store.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby MAKO: MAKO STORE Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Reklamacja”).
       3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres e-mail podany w procesie zapisu na Usługę Newsletter, adres do korespondencji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Dane dotyczące Usługobiorcy zgłaszającego reklamację są niezbędne do przesłania Usługobiorcy przez MAKO informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
       4. MAKO rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez MAKO, na podstawie niniejszego Regulaminu.
       5. Usługobiorca zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony przez MAKO o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w reklamacji. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez MAKO, reklamację uznaje się za rozstrzygniętą zgodnie z żądaniem Usługobiorcy.
       6. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.
       7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Usługobiorcy do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.
       7. [Prawo właściwe i spory]
        1. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) („Kodeks cywilny”).
        2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usługi Newsletter zawartej pomiędzy Usługobiorcą a MAKO, której przedmiotem Usługa Newsletter dostarczana przez MAKO na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
        3. Wszelkie spory związane z Usługą Newsletter będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
        4. W razie zaistnienia sporu Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Konsument”) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Usługobiorca będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, na co niniejszym MAKO wyraża zgodę.
        5. Usługobiorca będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentó
        6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
        7. Usługobiorca będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
        8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
        8. [Postanowienia końcowe]
         1. MAKO może dokonać zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych przez Usługobiorcę, chyba, że wprowadzenie zmian związane jest z wystąpieniem przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
         2. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez MAKO wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
         3. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
         4. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy niniejszego Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez MAKO dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych niniejszym Regulaminem.
         5. MAKO każdorazowo informuje o dokonaniu zmian w Regulaminie publikując go w ramach Serwisu lub wysyłając informację na adres e-mail Usługobiorcy podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do Usługi Newsletter, z linkiem do strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.
         6. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Usługobiorcy, chyba, że Usługobiorca przed upływem tego terminu zrezygnuje z Usługi Newsletter w sposób wskazany w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu w przypadku braku akceptacji zmienionej treści Regulaminu.
         7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
         8. MAKO nie przenosi na Usługobiorcę jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi na Usługobiorcę praw majątkowych i nie udziela licencji dorozumianych. Wszelkie oznaczenia identyfikujące MAKO, w szczególności znaki towarowe, mogą być wykorzystywane przez Usługobiorcę wyłącznie za uprzednią zgodą MAKO wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
         9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem:
         10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.05.2021.