Regulamin akcji promocyjnej „Kod rabatowy - Newsletter”

1. [Postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej pod nazwą „Kod- rabatowy – Newsletter” („Promocja” lub „Akcja Promocyjna”) organizowanej przez przez MAKO STORE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-561), przy ul. Mokotowskiej 14, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000611282, posiadającą NIP: 7010564707, numer REGON: 364139546, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, adres e-mail: sklep@mako-store.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 501 169 130 – opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora („MAKO”).
 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym MAKO dostępnym pod adresem: mako-store.pl („Sklep Internetowy”).
 3. W Akcji Promocyjnej mogą uczestniczyć osoby, które spełniły warunki udziału w Akcji Promocyjnej i otrzymały od MAKO unikalny kod rabatowy („Uczestnik Promocji”).
 4. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, w tym kosztów dostawy).
 5. Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego MAKO jako organizatora Akcji Promocyjnej. MAKO jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
 6. Akcja Promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. [Przedmiot Akcji Promocyjnej]
 1. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z Promocji obejmującej przyznanie Uczestnikowi Promocji jednorazowego bonu rabatowego w formie kodu rabatowego o wartości 50 zł upustu od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego („Produkt”) w Czasie Trwania Promocji („Rabat”).
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje do odwołania („Czas Trwania Promocji”), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Uczestnik Promocji może skorzystać z udzielonego przez MAKO Rabatu na warunkach określonych w niniejszych Regulaminie w terminie 30 dni od otrzymania Rabatu.
 4. Akcją Promocyjną objęte są wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym z wyjątkiem Produktów przecenionych niektórych, tj. Produktów, których cena została obniżona już przed skorzystaniem przez Uczestnika Promocji z Rabatu.
 5. Udzielenie Rabatu polega na tym, że początkowa (regularna) cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o wartość 50 zł upustu od pełnej, regularnej ceny Produktu lub Produktów. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktu lub Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.
 6. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej ceny zakupionych Produktów objętych Akcją Promocyjną. W przypadku zwrotu przez Uczestnika Promocji Produktu zakupionego w ramach Promocji, MAKO zwróci Uczestnikowi Promocji wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt, tj. z uwzględnieniem przyznanego Rabatu.
3. [Warunki Akcji Promocyjnej]
 1. Akcja Promocyjna skierowana jest wyłącznie do osób, które zarejestrowały się do Usługi Newsletter świadczonej przez MAKO, podając w tym celu swój adres e-mail, które tym samym wyraziły chęć cyklicznego otrzymywania od MAKO na podany adres poczty elektronicznej (e-mail), drogą elektroniczną, wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych produktach, aktualnych ofertach specjalnych w Sklepie Internetowym (w tym promocjach, rabatach), a także konkursach, wydarzeniach związanych z promocją produktów oferowanych przez MAKO i innych wyjątkowych ofertach, której regulamin dostępny jest na stronie: mako-store.pl („Usługobiorca”).
 2. Po kliknięciu przez Usługobiorcę w otrzymany od MAKO link aktywacyjny potwierdzający zapis na Newsletter, MAKO automatycznie wysyła Usługobiorcy wiadomość e-mail z kodem rabatowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 powyżej, na adres e-mail Usługobiorcy podany przez Usługobiorcę w procesie zapisu do Usługi Newsletter.
 3. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej należy podjąć następujące czynności:
 4. zapisać się na Usługę Newsletter świadczoną przez MAKO, zgodnie z Regulaminem Usługi Newsletter dostępnym na stronie: mako-store.pl
 5. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin;
 6. dokonać w Czasie Trwania Promocji zakupu Produktów, które są objęte Akcją Promocyjną, o których mowa w § 2 ust. 4 powyżej,
 7. przed złożeniem zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika Promocji od MAKO kod uprawniający do wykorzystania Rabatu oraz nacisnąć przycisk „Zastosuj”. Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu zamówienia, nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.
 8. W Czasie Trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu w ramach Promocji tylko jeden raz.
 9. Przyznany przez MAKO w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 10. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
 11. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, obniżkami oraz akcjami promocyjnymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.
4. [Postępowanie reklamacyjne]
 1. Uczestnik Promocji może zgłaszać zastrzeżenia związane z Akcją Promocyjną w formie reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy zgłaszać w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail MAKO: sklep@mako-store.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby MAKO: MAKO STORE Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561  Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Reklamacja”).
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres e-mail podany w procesie zapisu na Usługę Newsletter, adres do korespondencji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Akcji Promocyjnej i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji. Dane dotyczące Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację są niezbędne do przesłania Uczestnikowi Promocji przez MAKO informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. MAKO rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez MAKO, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik Promocji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony przez MAKO o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w reklamacji. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez MAKO, reklamację uznaje się za rozstrzygniętą zgodnie z żądaniem Usługobiorcy.
 6. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.
 7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Usługobiorcy do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.
5. [Dane osobowe]
 1. MAKO jest administratorem danych osobowych w postaci adresu e-mail wprowadzonego przez Usługobiorcę w procesie dokonywania zapisu na korzystanie z Usługi Newsletter.
 2. Dane są przetwarzane przez MAKO w celu realizacji przez MAKO Akcji Promocyjnej stanowiącej przyrzeczenie publiczne, o którym mowa w 1 ust. 5 powyżej.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez MAKO zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją przez MAKO Akcji Promocyjnej stanowiącej przyrzeczenie publiczne, o którym mowa w 1 ust. 5 powyżej.
 4. MAKO zapewnia, że wypełnia wszelkie obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych i ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, MAKO wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes MAKO, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na prawidłowym wykonaniu przez MAKO zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego, o którym mowa w 1 ust. 5 powyżej.
 6. Uczestnik Promocji w każdej chwili może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i możliwość ich poprawiania, wydania ich kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Uczestnik Promocji został poinformowany i akceptuje, że w ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik Promocji będzie otrzymywać na adres poczty elektronicznej (e-mail) udostępniony na rzecz MAKO w procesie zapisu na Usługę Newsletter przez Uczestnika Promocji informacje bezpośrednio związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej, w tym informację o przyznaniu Rabatu oraz kod uprawniający do wykorzystania Rabatu.
 8. Kontakt z MAKO w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: info@mako-store.pl lub adres korespondencyjny: MAKO STORE Sp. z o.o., ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”).
 9. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym praw przysługujących Uczestnikowi Promocji na podstawie RODO określa Polityka Prywatności, której treść dostępna jest na stronie: https://mako-store.pl/pages/polityka-prywatnosci
6. [Postanowienia końcowe]
 1. MAKO może dokonać zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji, chyba, że wprowadzenie zmian związane jest z wystąpieniem przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 2. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki MAKO i Uczestników Promocji;
 3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 4. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez MAKO wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 5. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 6. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy niniejszego Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez MAKO dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych niniejszym Regulaminem.
 7. MAKO każdorazowo informuje o dokonaniu zmian w Regulaminie publikując go w ramach Sklepu Internetowego lub wysyłając informację na adres e-mail Uczestnika Promocji podany przez Uczestnika Promocji podczas rejestracji do Usługi Newsletter, z linkiem do strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.
 8. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Uczestnika Promocji. Do Rabatów, które zgodnie z 2 ust. 3 powyżej zachowują ważność w momencie zmiany Regulaminu, stosuje się Regulamin w jego dotychczasowym brzmieniu.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem:
 10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.05.2021